Függ

 

Írta: Böttger Antal

 

Lectio: Mt.22:34-40

 

Text.: Mt.22:40.

 

Bevezetés.: Gyakori szóhasználatunk az „attól függ”. Szeretnénk vele valaminek a bizonytalanságát, vagy feltételességét hangsúlyozni. Olykor pedig a feltételek változásával bekövetkező eredmény változást szeretnénk vele jelezni, vagy valószínűsíteni. Gyakori viszont kérdés a „mitől függ?” - ha szeretnénk többet tudni e dologról.

Ma a törvény és a szeretet lényegéről fogunk beszélgetni és talán arról többet megtudni és szívünkbe venni, hogy mi mitől függ.

 

1. A törvényre és a prófétákra hivatkozik Jézus. A törvénytudó odaállt megkérdezni, hogy az egész törvényben, amit Isten adott az embernek, melyik a legfőbb. Nos azontúl, hogy megmondta, melyik a legfőbb, még egy dologra felhívta a figyelmet, hogy ennek függvénye a: „törvény és próféták”. Miről beszél Jézus? Az újszövetség korában még nem volt kész Szentírás, úgy, ahogyan azt mi a kezünkben tartjuk. Voltak szent iratok, melyek a korabeli zsidóság szent, vallási irataik, voltak, de nem állt elő egységként Ezeknek megvolt a zsinagógai felolvasásának ideje is. Kiemelkedő helye volt ezekben Mózes könyveinek, mint a Tórának, valamint a prófétai iratoknak: Ézsaiásnak és a többieknek, melyeket összefoglalóan csak „prófétáknak” neveztek. Csak Jeruzsálem pusztulása után állították össze a zsidók azt a gyűjteményt, ami a kezünkben levő Ószövetség. Jézus korában tehát az Ószövetség így volt nevezve: a „törvény és a próféták”!

 

2. A függés: Az Isten kijenetése komolyan vétele: az „egész” tartalmának komolyan vétele, megvalósítása, beteljesítése, érvényesítése, ígéretek beváltása. Vagyis az, hogy az Ige elérje célját és azt jelentse és adja minden embernek, amit Isten adni akar vele! Nos ez függ attól, hogy a kettős parancsot megtartom-e vagy sem! Függvényünk tehát így néz ki: minél jobban megatartom e kettős egy parancsolat által az Isten igéjét, annál inkább érvényes reám mindaz az áldás, amit Isten elkészített nekem!

 

3. A kettős parancs: Két helyről idéz Jézus. Egyik idézet a zsidó hitvallásaként is ismert igaszakasz egy részlete a 5Móz.6:5-ből, míg a másik idézet 3Móz.19:18. részlete. Mózes harmadik könyve  ezen szakasza folyamatosan a  törvény megtartását tanítja. Jézus tehát semmi újat nem mondott és nem is emelt mindenek fölé egyetlen parancsolatot sem, hanem az egész törvényt összefoglalta e két parancsolatban: Szeresd az Urat és szeresd felebarátodat! Vagyis szeretni és ezt a szeretetet gyakorolva élni. Ettől függ számomra Isten minden kijelentése! Tudok-e szeretni.? Tudom-e Istent szeretni, és tudom-e a másik embert szeretni? Sőt, tudom-e ezt egyszerre tenni? Mivel e kettőtől függ minden az Istennel való kapcsolatomban, ezért nyilvánvalóan ki kell jelentsük: e kettőtől együtt függ! Mi azonban szeretnénk olykor legalább az egyiket megspórolni valamiért! A világ válságban van és ez a válság folyamatosan jelentkezik! Időnként koncentráltabban, máskor kevésbé! Nézzük csak hogy van ez!

 

4. Kitekintés: Rövid leszek. Az ember történelme során hol az egyik feléről feledkezik meg, hol a másik feléről. Az egyik, mikor úgy akarunk embert szeretni, hogy Istent kihagyjuk. Történelmünkben folyamatosan jelentkezik ez. Egyszer humanizmusnak nevezzük, máskor felvilágosodásnak. Olykor deklaráljuk, hogy „minden ember egyenlőnek születik”, máskor pedig a „Szabadság, egyenlőség testvériség” jelszóval fejezzük ki igyekezetünket. Filozófiai rendszert alkotunk, mely kizárja Isten létezését és ráépítünk erre egy társadalmi rendszert. De az ember összes ilyen törekvése közül melyik hozott igaz emberszeretet e világra? Egyik sem – állapíthatjuk meg szomorúan! Vért, szenvedést és egyeseknek hatalmat hozott csupán!

Másik próbálkozás, hogy pont az ember szeretetéről feledkezünk meg és csak az Istent imádjuk! Vigyázat, itt sem állunk jobban. Hiszen a szerzetesi rendek egy része így jött létre: félre vonulok e bűnös világtól és majd a magam csendjében elleszünk szépen Istennel. Az emberek meg csak marják egymást, ahogy tudják, és kínlódjanak csak tovább! Oda sem figyelek rájuk!

Öltöztetjük az Isten iránti embertelen buzgalmunkat különböző ruhákba, akciókba: inkvizíció, keresztes hadjáratok, hamis ökumené, vagy éppen felszabadító háború. Vigyázat! El ne higgyük, hogy Isten az emberen keresztülgázoló szeretetet kíván! De nézzük itt is az eredményeket! Mit jött el? - Vér, szenvedés és hatalom, de nem Isten országa!

 

5. Nekem: Be kell lássuk: nincs más esélyünk arra, hogy Isten igazsága a mienk legyen, minthogy a szeretet kettős parancsát együtt megtartsuk! Be kell lássam, hogy ha nem szeretem Istent teljes odaadással: képtelen vagyok a másik embert szeretni és ez érvényes a feleségemre, férjemre, gyerekemre, anyámra is! Ha nem szeretem a másik embert, úgy mint magamat hiába mondom én, hogy mennyire szeretem Istent semmit sem ér, mert szeretetem alapindulata rossz, téves!

 

Befejezés.: Meg kell térnem ma is! Odaállni Isten elé: Uram! Te tégy késszé, hogy teljes lényemmel szeresselek és megtanuljam a másik embert is igazán szeretni! Ámen.

 

 

Imádkozzunk!

 

Uram, segíts engem, hogy igazán, a te akaratod szerint tudjak szeretni. Hadd tudjalak szeretni így Téged és embertársaimat is! Hadd tudjam gyakorolni az igazi szeretetet! Köszönöm ennek lehetőségét! Ámen.

 

 

VISSZA